Comhairle Óige Dhún na nGall ag dul chun na Rómáine


Donegal group travel to Bacau in Romania

 

Beidh Comhairle Óige Dhún na nGall ag taisteal chun na Rómaine go luath mar chuid den togra úrmhaoinithe Daonlathas Óige na hEorpa. Tá an Chomhairle Óige, i gcomhar lena bpáirtnéirí réigiúnacha IEÓ Leitir Ceanainn, i ndiaidh dul i gcomhpháirt le ‘Gluaiseacht Óige na Rómáine ar son an Daonlathais’ (GÓRD) agus Eagraíocht ‘A Smile’ ó Réigiún an Bacau in Oirthear na Rómáine, chun a dtogra ‘Forbróirí Daonlathais’ a fhorbairt, togra a bheas á mhaoiniú ag Coimisiún na hEorpa tríd an Chlár ‘Óige i mbun Gnímh’.

Mar chuid den togra ‘Forbróirí Daonlathais’ rachaidh an grúpa as Dún na nGall go Bacau sa Rómáin idir 16 – 24 Iúil le haghaidh ‘Grodchampa Daonlathais’ – ceardlann seachtaine ina mbeidh 24 rannpháirtí ag foghlaim faoi, agus ag fáil blaiseadh ar, na coincheapa agus na modhanna a bhaineann le gníomhaíochas agus le r-dhaonlathas trí mhodhanna neamhfhoirmeálta ar nós Amharclannaíocht Fóraim agus scéalaíocht dhigiteach.

Tá sé d’aidhm ag an togra feasacht daoine óga i mBacau agus i nDún na nGall a ardú i dtaca le huirlisí an daonlathais rannpháirtigh agus le modhanna rannpháirtíochta óige a mheasúnú. Mar chuid den togra, déanfaidh gach grúpa taighde ag leibhéal réigiúnach lena fháil amach cad é mar a sheasann rudaí ó thaobh rannpháirtíocht na hóige sa phróiseas daonlathach ina réigiún féin.

I ndiaidh an turais chun na Rómáine oibreoidh na páirtnéirí éagsúla a bhí páirteach ann le “Uirlísí agus Scileanna le haghaidh Daonlathas Rannpháirtíochta’ a chruthú – ábhar tacaíochta do dhaoine óga ar mhaith leo guth a bheith acu i measc na n-údarás poiblí agus i bhfóraim eile.

Comhairle Óige Dhún na nGall réidh le taisteal chun Na Rómáine mar chuid den togra “Forbróirí Daonlathais.

Mar thoradh ar an togra, chomh maith leis sin, déanfar ‘Mol ar son Daonlathas Rannpháirtíochta’ a fhorbairt – mar atá gréasan de ENRanna Óige, a chuirfidh spás ar fáil d’eagraíochtaí atá oscailte chun tograí úra ar an daonlathas rannpháirtíochta a fhorbairt, agus leis an dea-chleachtas is fearr a chomhroinnt lena chéile.

Faigheann an togra seo maoiniú ó Choimisiún na hEorpa. Tá Comhairle Óige Dhún na nGall á maoiniú ag Comhairle Contae Dhún na nGall, Cothú Sláinte an FSS agus an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus is é is aidhm leis deiseanna a sholáthar do dhaoine óga topaicí agus tograí, atá aitheanta ag mórphobal óige an chontae, a aithint, a chur in ord tosaíochta agus obair a dhéanamh orthu.

Fá choinne tuilleadh eolais ar Chomhairle Óige Dhún na nGall, is féidir leat dul i dteagmháil le Comhordaitheoir na Comhairle Marty Keeney ar 087-6806676 nó ar ríomhphost youthcouncil@donegalyouthservice.ie.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s